Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 30 2017

zolusiowo
I znowu był czerwiec – łagodne, długie, wolno gasnące wieczory, wieczory które tak wiele obiecują, że cokolwiek się z nimi zrobi, ma się zawsze wrażenie porażki, zmarnowanego czasu. Nie wiadomo, jak najlepiej je przeżyć. Iść przed siebie, albo może zostać w domu i siedzieć przy szeroko otwartym oknie, tak żeby ciepłe powietrze, nasycone dźwiękami lata, weszło do pokoju i zmieszało się z książkami, z ideami, z metaforami, z naszym oddechem. Ale nie, to także nie jest sposób, to nie jest możliwe. Można ich – tych niekończących się wieczorów – tylko żałować, kiedy już przeminą, kiedy dzień będzie coraz krótszy. Są nieuchwytne.
— Adam Zagajewski "Lekka przesada"
Reposted fromyourtitle yourtitle viaweightless weightless
zolusiowo
Źródło:afirmacje
Reposted fromweightless weightless
zolusiowo
Reposted fromweightless weightless
zolusiowo
Reposted fromweightless weightless

December 21 2017

zolusiowo
7141 b4fe
Reposted fromwiecejnic wiecejnic viatwice twice
zolusiowo
zolusiowo
Reposted fromfresia fresia viatwice twice
zolusiowo
2523 f367
Reposted fromdusielecc dusielecc viatwice twice
zolusiowo
Reposted fromshakeme shakeme viatwice twice
zolusiowo
3534 bea5
Reposted frommisterpeter misterpeter viatwice twice
zolusiowo
3134 c8f3 500
Reposted fromtfu tfu viatwice twice
zolusiowo
I nie ma żadnej gwarancji, że raz jeszcze w życiu człowiek będzie chciał się wygłupiać i dawać drugiemu człowiekowi tak samo wiele.
— M. Hłasko
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viatwice twice
zolusiowo
2862 ced0 500
Reposted frompuchenstein puchenstein viatwice twice
zolusiowo
Reposted frombluuu bluuu viatwice twice
zolusiowo
Reposted fromshakeme shakeme viatwice twice

November 15 2017

zolusiowo
Mężczyzna, każdy mężczyzna, ma w sobie, nic o tym nie wiedząc, jakąś głęboko ukrytą moc, która budzi się w nim prędzej czy później, gdy spotka kogoś, o kim może powiedzieć: ta albo żadna. 
— Vincent Van Gogh, listy do brata
Reposted fromhormeza hormeza viawyliczanka wyliczanka
zolusiowo
- (...) Potem rozwodził się [Franek Starowieyski] na różne tematy, aż wreszcie powiedział "Wiesz co, Agnieszko, w zasadzie może byś zdjęła bluzkę i pokazała piersi". Na co Agnieszka zdjęła bluzkę i pokazała piersi. Wtedy mój znajomy już prawie kompletnie oszalał, bo - owszem - wiedział, że artyści robią dziwne rzeczy, ale żeby aż takie? Jeszcze bardziej zapragnął być artystą... - Został nim? - Nie. Od oglądania piersi Osieckiej nie zostaje się od razu artystą.
— Katarzyna Ważyk, Chińska wódka [w:] Karolina Felberg-Sendecka, Koleżanka. Wspomnienia o Agnieszce Osieckiej
zolusiowo
0551 19cf
Reposted fromxzuzakx xzuzakx viawyliczanka wyliczanka
zolusiowo
2884 c291
Reposted fromdotkneszeptem dotkneszeptem viawyliczanka wyliczanka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl