Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 25 2017

zolusiowo

Puste miejsca

Za długo trzymaliśmy się za ręce
I poranione są nasze dłonie
Zbyt wiele było słów martwych
I już nie mamy sobie nic do powiedzenia

Zamiast kwiatów rosną w naszych doniczkach
Puste miejsca o dużych liściach
Gdy pada na nie promień słońca
Prześwitują żyły i powieki

A jednak za krótko tuliliśmy się do siebie
Za mało było szeptów i krzyków
Za mało w nas ciepła dla naszych roślin
Które pną się na przekór niebytom

I skąd wokół tyle krwi zabitych malin
Tu gdzie nikt niczego nie zrywał

Tomasz Jastrun

February 14 2017

zolusiowo
Reposted fromweightless weightless viatwice twice
zolusiowo
1673 27ee
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viatwice twice
zolusiowo
9836 d565 500

Tokyo, 1996

Harry Gruyaert

Reposted fromohhmarigold ohhmarigold viatwice twice

July 10 2015

zolusiowo
levertsombre | via tumblr
Reposted fromweightless weightless viapotrzask potrzask
zolusiowo
0921 2f6f
Reposted frommartynkowa martynkowa viapotrzask potrzask
zolusiowo
1162 47c6 500
#outings_project #warsaw
Reposted fromrol rol viapotrzask potrzask
zolusiowo
zolusiowo
1496 c918
Reposted fromstylte stylte viainaczej inaczej
zolusiowo
zolusiowo
7930 ab4e
Reposted frommiejmniej miejmniej viainaczej inaczej
zolusiowo
9049 cc0f
Reposted fromonlywhite onlywhite viainaczej inaczej
zolusiowo
5158 0660
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
zolusiowo
5833 0bbd 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
zolusiowo
5845 bedc 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
zolusiowo
5881 883e 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
zolusiowo
5882 c40f 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
zolusiowo
5885 2b66
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent

July 09 2015

zolusiowo
7909 35a9
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl