Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 30 2017

zolusiowo
8369 62f1 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viatwice twice
zolusiowo
7201 2651
Reposted fromwyjsciezmroku wyjsciezmroku viatwice twice
zolusiowo
5476 d3a0 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatwice twice
7238 a9bd 500
Reposted fromPrzygnebiona Przygnebiona viatwice twice
6019 6613 500
Reposted fromtwice twice viatwice twice
8658 a00a

danger:

Perks of Being a Wallflower ( 2012 ) 

zolusiowo
0231 bf76
Reposted fromkarahippie karahippie viatwice twice
zolusiowo
6836 8364
Reposted frompelnaironii pelnaironii viatwice twice
How wonderful it is, to be silent with someone.
Kurt Tucholsky (via wordsnquotes)
Reposted fromLittleJack LittleJack viatwice twice
zolusiowo
Reposted fromliwiadruzylla liwiadruzylla viatwice twice
zolusiowo
8674 593b
take a lover
Reposted fromstonerr stonerr viatwice twice
4850 ba7d 500
Reposted frompussyporn pussyporn viatwice twice
zolusiowo
Reposted fromgruetze gruetze viatwice twice
zolusiowo
6207 0e06
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawwannie wwannie

March 12 2017

9396 a74e 500
Reposted fromhelterskelter helterskelter viatwice twice
zolusiowo
Wie pan, każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi, ale kontaktu nie przypadkowego, tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju.
— Tadeusz Konwicki
Reposted frompesy pesy viatwice twice

February 25 2017

zolusiowo

Na porannej pościeli 
Zapach perfum
Jakby przez noc wyrosło 
Białe pole konwalii

Ciebie już nie ma 
Całe są tylko oczy 
Osobno fragment biodra
I stopa

Gdyż nie ma większej rzeźni 
Niż pamięć

Reposted bythauturien thauturien
zolusiowo

Samotna


Opuszcza rolety 
Opuszcza pończochy 
Zamyka oczy 
Podciąga kołdrę

Jest jak żywy owad 
Przekłuty szpilką swojej płci

Słyszy jak skrzypi łóżko
 Za ścianą

I jak w studnię przełyku 
Spada kamyk śliny

Reposted bythauturienmikrokosmospinkcacaooviolethill
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl